Saturday, January 23, 2010

new releases...part 1

Hello friends,

I am pleased to announce the release of two new Core of the Coalman/Nitro Uliře recordings:

Affinity Groups, is a self-released cd-r, recorded during last winters very long deep freeze. This recording features five highly textured tracks in which sounds arranged according to lattice-like pattern structures interweave, vibrate, and interfere with each other. Like sound propagating through the inside of a crystal or like being inside of one, the waves make disturbances in the surface and depth of a gelatenous structure in which the listener is immersed. Alternately, this music is structured aggregations of multiple similar events out of which these lattice forms emerge, at times self-organized, at other times organized by me... Or better, a metaphorical audio tour through the Geological Wing of a Natural History Museum. These tracks are the studio versions of material I have developed since I moved to Czech Republic three years ago, and represents the main material I have played on various tours during that time, here in Europe and in the US.


Affinity Groups, Core of the Coalman 7Euro (approx 9$) includes shipping
or paste this in your browser:
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=49LGT77UGBSMW


New Cassette from George Chen and Steve Santa Maria's label Two Thousand Tapes features a variation on a continuous sound structure performed by Core of the Coalman many times in concerts in Oakland and San Francisco as well as in Czech Republic. Here, heavy, physical sounds drone and rub against one another in a crushing geological sexuality. New minerals are born here. This is something of a sequel to the very well recieved cassette Carnasie released by Custodian Color Zoo Containers a few years back.

(2/3)r to the 4th power, Core of the Coalman, cassette 4 Euro
or paste in:
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=FUD76T3WBGHFG


Note: This is my first attempt to use PayPal links directly from an email. If for some reason it doesnt work, please contact me and I will figure it out! I have tested it quite alot, and it should work! Thanks!

Core of the Coalman has other new releases on the way:

Aggregate and Crackle cdr, Chocolate Monk(UK)
Box of the Last Help, cd, Zum (USA)
Other Continues, cassette, Poot Records (UK)
You'll Need a Catapult cd, Klang Und Krack (CZ)

What/who is ...

Jorge Boehringer's viola axe and silver toned frequency drift for the vibration of the air surrounding the Aural Coils, electrically. Both of them, vibrated in phase pulses sometimes symmetrical, and other times it's life burning to pour out. Its Yam Yad much picked over when found in the company of a rough legged hawk. It's a barbershop quartet dedicated to performing baroque slink slop in concordance with thermoelectric properties, and when they are hot, they are hot. It's a theoretical cure for chronic coryza, and while the predicament is allieviated, the geocephalo-cotex is also direly affected, causing an initiative of obsessive vision: geological and musical time frames became supercooled and thus glacially motivated. Slow in form but powered and etched by sunshine continually, in the spirit of biting the hand that feeds one, Core of the Coalman is dyspeptic subtended prescient lacuna and cash money coated in peppermint oil and wrapped in a burning flag,a nest made from twigs stuck in the discarded remains of a dissected dream of textural structures evolving at their own rates and viewable from aan infinity of viewpoints and dimensions simultaneously, and all that, that sort of thing.
Core of the Coalman feedback-driven yodel triggers,descending tympanic pressures implying sexual interface, and (probably) extended upwardly mobile Carnasitic arrays, with ornaments. Its like the blurred fossil record of a biological crises during a time of intense geological speed. Know what I mean, man? its Ordovician noise. The invitations went out like 648 million years ago, it was old school. You still haven't showed up. I miss you
A compound eye may consist of thousands of individual photoreception units. The image perceived is a combination of inputs from the numerous ommatidia (individual "eye units"), which are located on a convex surface, thus point in slightly different directions. This, for Jorge Boehringer, results in a specific type of focus, in which multiple systems of polymathic pursuits are allowed to progress at their own rates, attaining, as such, a unified, rather than fractured, perceptive, though a perspective different from that enjoyed by our ancestors- human and otherwise. Mr. Boehringer is active foremost as a composer and you can find samples of his sound work by typing his name, or the name "Core of the Coalman," into your internets. He lives in Prague currently.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Czech Language version
s pomoc z Google Translator!

"Affinity Groups", je self-cd-r, zaznamenaných během posledních zim velmi dlouhou mrazu. Tato funkce nahrávání pěti vysoce dekorativní skladeb, v němž zní uspořádány podle mříž-jako vzor struktury proplést, vibrují, a navzájem ovlivňovat. Stejně jako zvuk množit přes uvnitř krystalu nebo jako být v rámci jednoho, aby vlny v důsledku narušení povrchu a hloubka gelatenous struktuře, v níž se ponoří posluchače. Střídavě, je to hudba strukturovaný agregace více podobných akcí, z nichž tyto mříže formuláře objeví, občas sebe-organizované, jindy pořádané mě ... Nebo lepší, metaforický audio procházku Geologická křídle Natural History Museum. Tyto stopy jsou studiové verze materiálu jsem vyvinul, protože jsem se přestěhoval do Česká republika před třemi lety, a představuje hlavní materiál jsem hrál na různé výlety během toho času, tady v Evropě a ve Spojených státech.

Affinity Groups, Core of the Coalman
nebo vložte tento ve vašem prohlížeči:
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=49LGT77UGBSMW


New Kazeta od George Steve Chen a Santa Maria na etiketě Dva tisíce pásky funkce variace na kontinuální zvukové struktury provedené Jádro týmu Uhlířské v mnoha koncertech v Oaklandu a San Francisca, stejně jako v Česká republika. Tady těžké fyzické zní hukot a třít proti sobě v drtivé geologické sexuality. Nové minerály se zde rodí. To je něco, o pokračování velmi dobře přijatý kazeta Carnasie vydané opatrovníka Barva Zoo Kontejnery několik let zpátky.

(2/3)r to the 4th power, Core of the Coalman, cassette
nebo vložte tento ve vašem prohlížeči:
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=FUD76T3WBGHFG

Poznámka: Tohle je můj první pokus o použití PayPal odkazy přímo z e-mailu. Pokud z nějakého důvodu ono doesnt práce, prosím, kontaktujte mě a já na to pozor! Mám zkoušet to docela hodně, a měl by fungovat! Díky!

Jádro Uhlířské má další novinky na cestě:

Aggregate and Crackle cdr, čokoláda Monk (UK)
Box Poslední Pomoc, cd, Zum (USA)
Other Continues, kazetový přehrávač, Poot Records (UK)
Budete potřebovat cd Katapult, Klang Und Krack (CZ)

Co / kdo je ...

Jorge Boehringer na violu sekery a stříbrné tónovaný frekvence drift pro chvění vzduchu v okolí Aural Cívky, elektricky. Oba, vibrátorem ve fázi impulsů symetrický někdy, a jindy je to život hoří vylévat. Jeho Yam Yad hodně zvedl nad tím, kdy se ve společnosti vyskytují hrubé nohama jestřába. Je to holičství kvartet věnovaný provedení barokní plížit se sběrnou ve shodě s termoelektrické vlastnosti, a pokud jsou horké, jsou horké. Je to teoretická lék na chronické rýma, i když je dilema allieviated je geocephalo-cotex úděsně také ovlivněn, což způsobuje iniciativa obsedantně vize: geologické a hudební časové rámce, a tím se stal podchladí glacially motivovaný. Pomalý v podobě, ale pohon a leptané slunečním zářením neustále, v duchu kousat ruku, která krmí jedno, Jádro Uhlířské je pesimistický zorný jasnozřivý mezera a hotovostní peníze obalené v mátu ropy a zabalené do hořící vlajka, hnízdo z větviček uvízl v zlikvidovat zbytky snu o členité texturní struktury vyvíjejí své vlastní sazby a viditelný z aan nekonečno názorů a kót najednou, a tak dále, a tak podobně.
Jádro zpětné vazby Uhlířské-řízený jódlovat spouští, sestupně bubínkové tlaky naznačuje sexuální rozhraní, a (pravděpodobně) rozšířené vzestupně mobilní Carnasitic pole, s ornamenty. Stejně jako jeho rozmazané fosilní záznam biologických krizí v době intenzivního geologických rychlosti. Vím, co chci říct, člověče? ordovik jeho hluk. Pozvánky vyšel jako před 648 miliony roků, je to staré školy. Pořád ještě neukázal. Chybíš mi
Složené oko může sestávat z tisíců jednotlivých photoreception jednotek. Vnímán obraz je kombinací vstupů z mnoha ommatidia (individuální "oko jednotky"), které jsou umístěny na konvexní povrch, a tak místo v mírně odlišných směrů. Toto by Jorge Boehringer, výsledky v určitém typu zaměření, v němž jsou rozmanité systémy polymathic pronásleduje dovoleno pokrok na své vlastní sazby, dospívat, jako takové, jednotný, než roztříštěné, postřeh, i když z jiné perspektivy, která využívají naši předkové-člověk a jinak. Pan Boehringer je aktivní především jako skladatel a najdete ukázky své práce zvuk zadáním jeho jméno, nebo název "Jádro Uhlířské" do internety. Žije v Praze v současné době.


**********************************************************************************************************
http://www.nonalignmentpact.com/2008/08/curious-jorge.html
http://www.virb.com/coal
http://www.last.fm/music/JorgeBoehringer
http://www.myspace.com/coreoggthecoalman
http://www.last.fm/music/Core+of+the+Coalman
http://www.myspace.com/opakptak
http://www.last.fm/music/Jorge+Boehringer
http://www.youtube.com/coreogg
http://artofthestates.org/cgi-bin/complist.pl?st=B
http://en.wikipedia.org/wiki/Core_of_the_Coalman